Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog programa

Poštovani roditelji,
 

Temeljem Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditeja/skrbnika- korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19),Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020.godinu (Službenik glasnika Grada Zagreba 24/19) i Obavijesti Gradskog ureda za obrazovanje o pravu na olakšice odnosno sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa potrebno je ispuniti  Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu  - sudjelovanje u cijeni redovitog programa predškolskog odgoja za svako dijete, našeg neposrednog korisnika usluga i zajedno s traženim prilozima (Izjava o članovima zajedničkog kućanstva za 2019. godinu i Izjava o prihodima zajedničkog kućanstva za 2019. godinu) dostaviti u ured računovodstva na adresi Žarka Dolinara 11 u terminu od 7.00 h do 16 h najkasnije do 28.02.2020.

Obrasce za ostvarivanje prava na olakšice možete naći ovdje.

Roditelji su dužni do 20.03.2020. dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice:

1. dokazi o ostvarenom prihodu svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjenom za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji  i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru:
- pisana suglasnost roditelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini,
ukoliko nisu suglasni onda trebaju dostaviti potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini
ili potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda o visini plaće, naknade plaće i drugog dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva koji je zaposlen ili samostalno obavlja djelatnost ili je ostvario drugi prihod (mirovina, naknada za bolovanje, rodiljne i roditeljske potpore, naknada za nezaposlene, naknada po ugovoru o djelu, drugi prihodi koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak)
ili dati pisanu izjavu da ne žele dostaviti navedene dokaze i da su time suglasni da im se obračunava najviši iznos sudjelovanja u cijeni programa
- ugovor o stambenom kreditu, dokaz o uplaćenim ratama u prethodnoj godini (do najviše 12 rata)
- ugovor o najmu stana, dokaz o uplaćenoj najamnini u prethodnoj godini (do najviše 12 mjesečnih najamnina)

2. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu:
- rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i zadnja isplatnica
 
DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU SAMO U SLUČAJU PROMJENA:
  1. dokaz o prebivalištu djeteta:
- uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana suglasnost roditelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana
     
      2. dokazi o članovima zajedničkog kućanstva:
- preslike osobnih iskaznica odnosno uvjerenja MUP-a o prebivalištu članova zajedničkog kućanstva
 
      3. dokaz o statusu invalida Domovinskog rata i postotku invalidnosti, odnosno dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti:
- rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti
 
      4. dokazi o samohranosti roditelja:
- rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta.
Isto je potrebno dostaviti kako bi se mogao utvrditi mjesečni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni redovitog programa po prihodovnom cenzusu ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedičkog kućanstva u 2017. godini i drugim činjenicama koje daju roditeljima pravo na olakšice.
                                                                                                                                                               
Molimo roditelje da kompletnu traženu dokumentaciju (izjave i dokaze) dostave u što kraćem roku.

Unaprijed hvala!


dsgfgdfshgdhg 

© 2021 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.